› FIRMY
› ARTYKUŁY
A1 _ MAZURY DUZY

Dofinansowanie instalacji geotermalnych w Elblągu do 50%

aktualności ponad rok temu    4.10.2013
Informacja prasowa
komentarzy 0 ocen 28 / 82%
A A A
Dofinansowanie instalacji geotermalnych w Elblągu do 50%

Jeżeli jesteś zainteresowany dofinansowaniem projektu inwestycyjnego z zakresu energii odnawialnej, możesz skorzystać ze wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Zgodnie z harmonogramem konkursów, już 18 września ruszy nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji dla osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze: Działanie 6.2.1 – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Dowiedz się, gdzie szukać pomocy w uzyskaniu środków unijnych.

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 jest dokumentem planistycznym opracowanym w celu podwyższenia konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych regionu. Opiera się on o podstawowy plan rozwojowy, przyjęty w „Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego województwa warmińsko - mazurskiego do roku 2020” i stanowi instrument jej wdrażania. Program zakłada współfinansowanie przedsięwzięć środkami unijnymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Za przygotowanie i wdrożenie programu operacyjnego w pełni odpowiada Samorząd województwa warmińsko - mazurskiego.

Założenia RPO WiM na lata 2007-2013 realizowane będą poprzez działania w siedmiu podstawowych osiach priorytetowych, wśród których znajduje się oś pn. „Środowisko przyrodnicze”. Jej nadrzędnym celem jest wzmocnienie pozycji województwa w europejskich sieciach przyrodniczych poprzez poprawę lub zachowanie dobrego stanu środowiska i zapobieganie jego degradacji. Jednym z kierunków wyznaczonych w strategii rozwoju jest wzrost znaczenia lokalnych źródeł energii odnawialnych.

Dofinansowanie inwestycji w energię odnawialną

Działania przewidziane w ramach osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze” obejmują m.in. czystość wód, ziemi, a także powietrza w aspekcie energii odnawialnej. Inwestycje z zakresu działania 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami w znacznym stopniu opierają się o projekty z dziedziny OZE (wytwarzanie, magazynowanie i przesył energii, budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych celem przyłączenia jednostek wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych, wykorzystanie nowoczesnych technologii i poradnictwo w temacie OZE). Docelowo działania te przyczynią się do podwojenia udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym regionu. W latach 2007-2013 wsparcie finansowe w woj. warmińsko-mazurskim spożytkowane zostanie na budowę urządzeń i instalacji w energetyce geotermalnej.

O dofinansowanie RPO WiM mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, administracja rządowa, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, jednostki naukowe, przedsiębiorcy, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Pula dofinansowania dla inwestycji w energetykę geotermalną wynosi 6 400 000 euro.

Gdzie uzyskać pomoc?

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, oferujemy Państwu wsparcie w procesie ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w energię geotermalną. Jesteśmy specjalistami w zakresie tworzenia studni głębinowych i odwiertów pod dolne źródła dla pomp ciepła. Naszym priorytetem jest popularyzacja wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii oraz promocja energetyki geotermalnej. Energia płynąca z ziemi stanowi przyjazne dla środowiska, alternatywne źródło ciepła. Wykorzystywane na coraz szerszą skalę, przyczyni się do redukcji poziomu zanieczyszczenia i dewastacji środowiska przyrodniczego.

Wszystkim zainteresowanym wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury proponujemy pomoc na wszystkich etapach procesu ubiegania się o dofinansowanie. Będzie to zarówno wprowadzenie w zakresie teorii, jak i działania praktyczne, obejmujące przygotowanie projektów, wypełnienie dokumentacji konkursowej oraz opracowanie studium wykonalności. Przeprowadzimy Państwa przez najtrudniejszy etap procesu starań o dofinansowanie, dzięki czemu będzie on zrealizowany prawidłowo i skrupulatnie. Jesteśmy profesjonalistami i z pełną odpowiedzialnością podejmiemy się zleconych nam zadań.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Odwierty.eu
82-300 Elbląg, ul Strażnicza 1
tel./fax: 55 641 99 29 tel. kom.: 513 088 926 e-mail: biuro@odwierty.eu

Zajrzyj na naszą stronę: www.odwierty.eu

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.